yönetmelik

  • İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

    Azınlık vakıflarında yönetmelik krizi

    Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, azın­lık­la­ra ait ce­ma­at va­kıf­la­rın­da seç­me ve se­çil­me hak­la­rı­nı dü­zen­le­yen yö­net­me­li­ği ip­tal et­ti. 2008’de çı­kar­tı­lan yö­net­me­li­ğin 19 Ocak 2013’te­ki ip­tal ka­ra­rı­na azın­lık ce­ma­at va­kıf­la­rı­nın gay­ri­men­kul­le­ri­ne ya­tı­rım ola­na­ğı ta­nın­ma­sı­nın ar­dın­dan rant kav­ga­la­rı ve çe­şit­li şi­ka­yet­ler ge­rek­çe gös­te­ril­di. GEÇİCİ İDARE Yö­net­me­li­ğin se­çim…

    Devamını Oku »
Başa dön tuşu