Hakkımızda

İnanç Özgürlüğü Girişimi Türkiye’de düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkının herkes için korunması amacıyla çalışmalar yürüten bir insan hakları projesidir. Projenin temel etkinlikleri izleme, belgeleme, raporlama ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinden oluşmaktadır. Proje kapsamında Türkiye’de inanç özgürlüğü hakkının korunmasına ilişkin yasal ve idari gelişmeler, yargı yararları ve uluslararası insan hakları mekanizmalarının karar ve görüşleri izlenmektedir. Gelişmeleri sistematik ve insan hakları temelli bir şekilde sunan yıllık raporların yanı sıra savunu raporları ve üçüncü taraf gözlemleri aracılığıyla insan hakları uyum denetimi izleme süreçlerine katkı yapmaktadır. İnanç özgürlüğünün etkili bir şekilde korunmasının önündeki bağlam kaynaklı meseleleri çeşitli yönleriyle ele almak ve farklı paydaşları bir araya getirmek amacıyla çalıştaylar ve konferanslar düzenlemektedir.

Proje bir insan hakları projesi olarak herkesin düşünce, din veya inanç özgürlüğüne sahip olduğu ilkesiyle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 18’i temel alır:

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı vardır; bu hak din ya da inanç değiştirme; dinini ya da
inancını tek başına ya da topluca, açık ya da özel olarak öğretim, uygulama, tapınma ve tören yapmak
suretiyle açığa vurma özgürlüğünü içerir.

İnanç Özgürlüğü Girişimi Eylül 2011’de Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğüne dair konuları izleme ve bu konudaki hukuki standartları ve izleme raporlarını ilgili tüm paydaşların kullanımına sunma amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Bu süreçte Birleşmiş Milletler nezdinde Evrensel Periyodik Gözden Geçirme ve İnsan Hakları Komitesi mekanizmaları çerçevesinde Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğü korunmasına ilişkin raporlar sunmuştur.

2013 itibariyle Norveç Helsinki Komitesi ile işbirliği yapmaya başlamıştır.Projenin temel aktiviteleri Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın fonuyla yürütülmektedir.

DNHNorveç Helsinki Komitesi (NHC), merkezi Oslo’da bulunan ve insan haklarının pratikte korunmasını sağlamak amacıyla 1977 yılından beri çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçla izleme ve raporlama yapar, eğitim düzenler ve demokratik yapıları destekler. NHC’nin çalışmaları Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kapsamında kabul edilmiş insan hakları belgelerini temel alır. Orta Asya da dahil olmak üzere birçok ülkede projeler yürütmektedir.

Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi projesi Dr. Mine Yıldırım tarafından yürütülmektedir.

Mine Yıldırım Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları ve Medeni Özgürlükler alanında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Yıldırım, Finlandiya’da AAbo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü’nde “Din veya İnanç Özgürlüğünün Kolektif Boyutu- Uluslararası Hukuk ve Türkiye Üzerine bir Vaka Çalışması” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır.

Ayrıca, din veya inanç özgürlüğü alanında çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Yayınlarının bazıları şöyle sıralanabilir:

Kitap
The Collective Dimension of Freedom of Religion- The Case of Turkey (Din Özgürlüğünün Kolektif Boyutu – Türkiye Vak’ası), Routledge, 2017.

Kitap Derlemesi
Özgür Heval Çınar & Mine Yıldırım, Freedom of Religion in Turkey (Türkiye’de Din Özgürlüğü), Cambridge Scholars, 2014.

Diğer

Derlenmiş Kitaplara Katkıları
“Freedom of Religion or Belief in the Turkish Legal System” (Türk Hukuk Sisteminde Din veya İnanç Özgürlüğü)- Handbook on Religious Freedom, 2012, Missio, Aachen.

“Religion in the Public and Private Workplace: The Approach of the Turkey Judiciary” (Kamu ve Özel İş Yerinde Din: Türk Yargısının Yaklaşımı) in A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace, Eds. Katayoun Alidadi, Marie-Claire Foblets and Jogchum Vrielink   August 2012, Ashgate (Aldershot).

Akademik Dergilere Katkıları

“The Right to Freedom of Religion or Belief in Turkey” (Türkiye’de Din veya İnanç Özgürlüğü) in The Protections for Religious Rights – Law and Practice, Eds. Sir James Dingemans, Can Yeginsu, Tom Cross, and Hafsah Masood, OUP, 2013.

“The Right to Establish Places of Worship in Turkey” (Türkiye’de İbadet Yeri Kurma Hakkı), Religion & Human Rights, Vol. 8, 2013, Brill.

“The Return of Property to Community Foundations in Turkey- The Restitution Decree” (Türkiye’de Cemaat Vakıflarına Taşınmaz İadesi – Taşınmazların İadesine İlişkin KHK), European Yearbook of Minority Issues, Vol. 9, (December, 2013)

“Conscientious Objection to Military Service in International Law and the Case of Turkey” (Uluslararası Hukukta Askerlik Hizmetine Vicdani Ret Hakkı ve Türkiye Vakası), Religion & Human Rights,  July 2010, Brill Publications.

Mine Yıldırım, FORUM 18’te İngilizce olarak Türkiye’de din veya inanç özgürlüğüne ilişkin gelişmelerin analizlerini kaleme almaktadır.

Ayrıca, ulusal ve uluslararası çok sayıda projede araştırmacı olarak yer almaktadır. 2016 yılında inanç özgürlüğü alanındaki çalışmaları nedeniyle, özellikle de Türkiye’de herkes için inanç özgürlüğü hakkının savunulması konusunda yaptığı katkılar nedeniyle Stefanus Prize ödülünü paylaşmıştır. интернет магазины одежды из китаягугл трендвоблерок магазин киев