Hakkımızda

İnanç Özgürlüğü Girişimi- düşünce, din ve inanç özgürlüğünü izleme ve raporlama projesi – Norveç Helsinki Komitesi’nin bir insan hakları projesidir.

DNHNorveç Helsinki Komitesi (NHC), merkezi Oslo’da bulunan ve insan haklarının pratikte korunmasını sağlamak amacıyla 1977 yılından beri çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçla izleme ve raporlama yapar, eğitim düzenler ve demokratik yapıları destekler. NHC’nin çalışmaları Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kapsamında kabul edilmiş insan hakları belgelerini temel alır. Orta Asya da dahil olmak üzere birçok ülkede projeler yürütmektedir.

İnanç Özgürlüğü Girişimi Eylül 2011’de Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğüne dair konuları izleme ve bu konudaki hukuki standartları ve izleme raporlarını ilgili tüm paydaşların kullanımına sunma amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Bu süreçte Birleşmiş Milletler nezdinde Evrensel Periyodik Gözden Geçirme ve İnsan Hakları Komitesi mekanizmaları çerçevesinde Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğü korunmasına ilişkin raporlar sunmuştur.

Mart 2013 tarihi itibariyle NHC ile yollarını birleştiren İnanç Özgürlüğü Girişimi din ve inanç özgürlüğü hakkını izleme projesine başlamıştır. İzleme ve raporlama projesinin genel amacı Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğünün korunmasının iyileştirilmesini sağlamaktır.  Proje bir insan hakları projesi olarak herkesin düşünce, din veya inanç özgürlüğüne sahip olduğu ilkesiyle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 18’i temel alır:

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı vardır; bu hak din ya da inanç değiştirme; dinini ya da inancını tek başına ya da topluca, açık ya da özel olarak öğretim, uygulama, tapınma ve tören yapmak suretiyle açığa vurma özgürlüğünü içerir.

Projenin ana etkinlikleri izleme, belgeleme, raporlama, çözüm önerilerinin geliştirilmesinden oluşmaktadır.  Projenin iki hedefi vardır. Birincisi, Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğünü izlemek, ikincisi, paydaşlarla temas kurarak çözüm önerilerini paylaşmaktır.

Proje Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğü konusuna insan hakları temelinde yaklaşacak ve Türkiye’nin de taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinin oluşturduğu standardı temel alınmaktadır.

E-mail yoluyla ulaşmak için tıklayınız.

Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi projesi Mine Yıldırım (Ph.D.) tarafından yürütülmektedir.

Mine Yıldırım Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları ve Medeni Özgürlükler alanında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Yıldırım, Finlandiya’da AAbo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü’nde “Din veya İnanç Özgürlüğünün Kolektif Boyutu- Uluslararası Hukuk ve Türkiye Üzerine bir Vaka Çalışması” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır.

Ayrıca, din veya inanç özgürlüğü alanında çok sayıda yayını bulunmaktadır:

Özgür Heval Çınar ile birlikte editörlüğünü yaptığı Cambridge Scholars Publishing yayınevi tarafından yayınlanacak olan “Freedom of Religion in Turkey” (Türkiye’de Din Özgürlüğü) başlıklı kitap 2014’te yayınlanmıştır

Diğer yayınlarının bazıları şöyle sıralanabili:

“The Right to Freedom of Religion or Belief in Turkey” (Türkiye’de Din veya İnanç Özgürlüğü) in The Protections for Religious Rights – Law and Practice, Eds. Sir James Dingemans, Can Yeginsu, Tom Cross, and Hafsah Masood, OUP, 2013.

“The Right to Establish Places of Worship in Turkey” (Türkiye’de İbadet Yeri Kurma Hakkı), Religion & Human Rights, Vol. 8, 2013, Brill.

“The Return of Property to Community Foundations in Turkey- The Restitution Decree” (Türkiye’de Cemaat Vakıflarına Taşınmaz İadesi – Taşınmazların İadesine İlişkin KHK), European Yearbook of Minority Issues, Vol. 9, (December, 2013)

Book Chapter entitled, “Freedom of Religion or Belief in the Turkish Legal System” (Türk Hukuk Sisteminde Din veya İnanç Özgürlüğü)- Handbook on Religious Freedom, 2012, Missio, Aachen.

Book Chapter titled: “Religion in the Public and Private Workplace: The Approach of the Turkey Judiciary” (Kamu ve Özel İş Yerinde Din: Türk Yargısının Yaklaşımı) in A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace, Eds. Katayoun Alidadi, Marie-Claire Foblets and Jogchum Vrielink   August 2012, Ashgate (Aldershot).

Co-author of the Report titled, ‘“A Threat” or Under Threat: Legal and Social Problems of Protestants in Turkey’, September 2010.

“Conscientious Objection to Military Service in International Law and the Case of Turkey” (Uluslararası Hukukta Askerlik Hizmetine Vicdani Ret Hakkı ve Türkiye Vakası), Religion & Human Rights,  July 2010, Brill Publications.

Mine Yıldırım, FORUM 18’te İngilizce olarak Türkiye’de din veya inanç özgürlüğüne ilişkin gelişmelerin analizlerine yer vermekte ve TESEV’in Anayasa İzleme projesi kapsamında yeni anayasa ve din veya inanç özgürlüğü alanında analiz yayınlamaktadır.