Basından > Ulusal Basından > Yorum/Analiz >

Kodlamalı ve Fişlemeli Laiklik

Yorum/Analiz

Türkiye’de laikliğin lafta kalmaktan çıkması için alınması gereken yasal önlemleri sıralayan bir inceleme, Norveç Helsinki Komitesi tarafından yayımlanan “Ocak–Haziran 2013: Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme raporu.” TESEV’den Dilek Kurban, raporun önsözünde durumun vahametini veciz bir şekilde ifade ediyor: “Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, kimin nerede hangi koşulda ibadet edeceğine, hangi dinin ve mezhebin yasal ve meşru olduğuna, dindar adamların ve dindar bireylerin nerede ne giyebileceğine, dinî eğitimin nerede kimin tarafından ve nasıl verileceğine devlet karar vermiştir, vermeye devam etmektedir.”

Türkiye’de din özgürlüğü sorunu

Yorum/Analiz

Modernleşme ile birlikte içinde dinin merkezî bir yere sâhip bulunduğu gelenekselliğin gerileyeceği tezi de epeydir geçersiz. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde iyiden iyiye görünür hâle gelip günümüzde etkisini artarak sürdüren din veyâ inanç temelli hayat tarzı farklılıklarına saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki talepler, bunun en somut göstergeleri. Bu bağlamda, en temel insan hak ve özgürlükleri belgelerinde, özellikle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde din veyâ inanç özgürlüğünün güvence altına alınması da şaşırtıcı değil. Acaba, on bir yılı aşkın bir süredir dinî (İslâmî) referansları son derece güçlü ve alenî bir biçimde ortada olan bir siyasî parti tarafından yönetilen Türkiye’de din özgürlüğünün durumu nedir?

Reform ve Zihniyet

Yorum/Analiz

"Acaba Sünni Türklerin, Kürtler ve Alevilerle eşit ve eşdeğer koşullarda yaşamayı kabul etmelerinin önündeki zorluk ne?"

‘Sünni fetvası’yla Alevi çözümü…

Yorum/Analiz

" İnanç konusu, bir özgürlük konusudur. Kimin neye nasıl inanacağına, ibadetini nerede yapacağına devlet karışamaz. Devletin yapacağı, yurttaşların, inançla ilgili taleplerini karşılamak ve onlara destek olmaktır."

Zorunlu Ant Kalktı, Ya Zorunlu Dua?

Yorum/Analiz

Efe Kerem Sözeri Bianet için kaleme aldığı yorumunda, demokratikleşme paketiyle andımızın kaldırılmasının öngörülmesini olumlu bir adım olarak değerlendirirken, zorunlu Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinde zorunlu olarak dua öğretilmesi uygulamasını eleştiriyor.

AYM’nin yeni laiklik yorumu daha özgürlükçü bir yorum mu? – I

Yorum/Analiz

Yorum ilk bakışta laiklik ilkesi çerçevesinde devletin tarafsızlığına, bireylerin din ve inanç özgürlüklerinin korunmasına ve çeşitliliğe vurgu yapıp devlete inanç özgürlüğünün garantörü rolünü yüklese de, yorumun davanın temel meselelerinden birini oluşturan din eğitimi ve öğretimi konusuna uygulanma biçimini özgürlükçü bir anlayışla bağdaştırmak son derece güç.